لوگوموشن تیرچه پیش تنیده ایران

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 تا 17:00

پنجشنبه از ساعت 08:00 تا 12:00

تماس بگیرید : 02633265234

پروژه ما

آخرین پروژه های ما

پروژه های انجام شده شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

ساختمان برج حقیقت

پروژه های انجام شده شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

ساختمان پارکینگ طبقاتی

پروژه های انجام شده شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

ساختمان آقای باقری

پروژه های انجام شده شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

ساختمان دکتر سپاس گزار

پروژه های انجام شده شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

ساختمان قوه قضاییه

پروژه های انجام شده شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

ساختمان آقای همراهی

پروژه های انجام شده شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

ساختمان سپاه

پروژه های انجام شده شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

ساختمان آقای عیقیلی

پروژه های انجام شده شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

ساختمان طوبی

پروژه های انجام شده شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

ساختمان سلطان پور

پروژه های انجام شده شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

ساختمان آسمان 13